Collaborators

Yue Zhang, Postdoc Researcher, OSU

Chaoshun Zuo, Former Postdoc Researcher, OSU

Hao Wu, Assistant Professor, NJU

Ying he

My Friends

Security

Shinan Liu, UChicago

Jiaheng Zhang, Berkeley

Systems

Bowen Huang, Yale (AEGIS Shield Session Chair)

Shibo Chen, UMich

Software Engineering

Xiangzhe Xu, Purdue

Shiwei Feng, Purdue

Computer Vision

Heng Fang, KTH

AI-enabled Music

Yixiao Zhang, Queen Mary University of London

Database

Lianke Qin, UCSB

My advisors

Zhiqiang Lin, Distinguished Professor, OSU

Fengyuan Xu, Professor at NJU

Jingyu Hua, Associate Professor, NJU

Hongyu Kuang, Assistant Researcher, NJU